Pallavi Singh
Francis Xavier
Devanshi Agarwal
Pratishtha Verma
Anni Ghosh
Arka Ghoshal
Chandrani Das
Alok Adhikary
Sampriti Chatterjee
Aniket Ray
Payal Shama
Sahil Tanwar