Manish Jaiswal
Prateek Sharma
Simrandeep Singh
Mayank Singh
Nikhil Rupwani
Pritam Garai
Nitish Singh
Sreenivaas Venkata
Abrar Ahmed
Dhruv Singh
Shivang Arora
Nijil Sp