Simmi Jagga
Reshu Malhotra
Shawn Coutinho
Namrata Kataria
Jannat Sethi
Sangita Kakoty
A Gandhi
Chandni Soni
Alokananda Chakravorty
Hema Thakur makeovers
Nidhi Agarwal
Soniya Saini